100 đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 5 (Có đáp án) | Daohongdonvenus.com

CÁC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 5

Đáp án

Bài 1: (3 điểm):

Coi số thứ nhất là 1 phần, theo đề bài ta có sơ đồ: (0,5 đ)

Số thứ nhất:

5

Số thứ hai: 117

5

Số thứ ba:

Theo sơ đồ ta có: (0,5 đ)

Mỗi phần bằng nhau là: (117 – 5- 5- 5 ): 3= 34

Số thứ nhất là 34 (0,5đ)

Số thứ hai là: 34 + 5= 39 (0,5đ)

Số thứ ba là: 39 + 5 = 44 (0,5đ)

Đáp số: Số thứ nhất: 34 ;Số thứ hai: 39; Số thứ ba: 44 (0,5 đ)

Bài 2. (3 điểm):

Từ năm 1944 đến năm 2008 tròn 64 năm. Do năm 1944 2008 đều các năm nhuận, nên từ năm 1944 đến

năm 2008 có: (2008 1944) : 4 + 1 = 17 (năm nhuận)

(1 đ).

Kể từ sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ny 22 tháng 12 năm 2008 16 ngày 29 tháng 2. Do đó số ngày sau

ngày 22 tháng 12 m 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 là: 365 x 64 + 16 = 23376 (ngày).

(1 đ)

Vì 23376 : 7 = 3339 (dư 3) nên suy ra ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ sáu.

Bài 3. (3 điểm):

Theo đề bài ta có: số đó có dạng

, 0

, a

0 (0,25đ)

Để

chia 2 dư 1 thì b = 1;3;5;7;9 (1) (0,25đ)

Để

chia 5 dư 3 thì b = 3 hoặc 8 (2) (0,25đ)

Từ (1) và (2) suy ra b = 3 (0,25đ)

Số đó có dạng

(0,5đ)

Để

chia hết cho 3 thì (8 +a + 3) chia hết cho 3 hay (11 + a) chia hết cho 3 (0,5đ)

Suy ra a = 1; 4; 7 (0,5đ)

Vậy các số cần tìm là: 813; 843; 873 (0,5đ)

Bài 4. (3 điểm):

Số bài tập của 2 bạn còn lại đúng bằng

số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn, vậy số bài tập của 2 bạn còn lại

đúng bằng

tổng số bài tập thầy ra cho 2 bạn. (0,75 đ)

Vậy

số bài tập thầy ra cho 2 bạn đúng bằng : 22 + 20

= 42 (bài tập). (0,75 đ)