Bản kiểm điểm cá nhân công chức năm 2020 (3 mẫu) | Daohongdonvenus.com

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức năm 2020 gồm 3 mẫu, giúp mỗi cá nhân công chức tham khảo, đánh giá quá trình công tác của mình từ phẩm chất đạo đức, lối sống, chính trị đến nghiệp vụ, chuyên môn.

Bên cạnh đó, cũng đưa ra được những ưu điểm, nhược điểm của mình. Từ đó đưa ra được những phương hướng nhằm khắc phục những khuyết điểm và phát huy ưu điểm trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết dưới đây:

Bản kiểm điểm cá nhân công chức – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ………..
Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

….., ngày tháng năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN CÔNG CHỨC
Năm ….

Họ và tên:……………………………………..

Ngày sinh: …………………………………..

Chức vụ Đảng: ……………………………

Chức vụ:………………………………………

Chức vụ đoàn thể: ……………………….

Đơn vị công tác: …………………………..

Chi bộ: ………………………………………..

I. Ưu điểm, kết quả đạt được

1/ Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc        Tốt       Trung bình        Kém

2/ Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắc        Tốt        Trung bình      Kém

3/ Việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm

4/ Về chuyên môn, nghiệp vụ

II. Hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

1/ Hạn chế, khuyết điểm.

2/ Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm.

III. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

– Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

Xuất sắcTốtTrung bình Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm

V. Làm rõ trách nhiệm của cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể

VI. Phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1/ Xếp loại cán bộ, công chức, viên chức:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

2/ Xếp loại đảng viên:

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Hoàn thành nhiệm vụ

Không hoàn thành nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức:

– Nhận xét, đánh giá của người quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức:….

– Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức: ….

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi ủy: …

– Chi bộ đề xuất xếp loại mức chất lượng: ….

Bản kiểm điểm cá nhân công chức – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ

CHI BỘ TRƯỜNG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……ngày…… tháng …..năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
NĂM HỌC……….

Họ và tên: ………………………………..…..…………., ngày sinh……..……………..………

Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………

Sinh hoạt chi bộ:……………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác:

1. Về tư tưởng chính trị:………………………………………………..

2. Về phẩm chất đạo đức lối sống:……………………………………

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ:……………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:……………………………………

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:

1. Tự nhận mức phân loại chất lượng:

– Phân loại công chức, viên chức: ……………………………………………..

– Phân loại chất lượng đảng viên: ……………………………………………..

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Đánh giá, phân loại chất lượng công chức, viên chức:

– Góp ý của cán bộ, công chức, viên chức:

– Đánh giá, phân loại công chức, viên chức của thủ trưởng đơn vị:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2. Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên:

– Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

– Chi bộ phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

T/M CHI BỘ

– Đảng ủy phân loại chất lượng đảng viên:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

T/M ĐẢNG ỦY

Bản kiểm điểm cá nhân công chức – Mẫu 3

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do –hạnh Phúc
——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm…….

Kính gửi:.……………………………………………………………..

Tên tôi là:…………………………………………………………………………………………………….

Sinh Ngày:……………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ:………………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………………..

Nay tôi viết bản kiểm điểm xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

1- PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG:

– Tôi luôn giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, viết nói và làm theo đúng quan điểm, đường lối nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước quy định.

– Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của trường đề ra. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong

– Luôn tu dưỡng phẩm chất đạo đức, có lối sống giản dị lành mạnh, hòa đồng với mọi người.

– Thẳng thắn trung thực trong phê và tự phê bình, có tinh thần đoàn kết tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp và nhân dân.

2- CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ:

– Tôi luôn luôn gương mẫu trong mọi công việc,có tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

– Phối kết hợp chặt chẽ với các đồng chí trong chỉ đạo, điều hành tốt công việc của .

– Tổ chức tốt ngày hội ngày lễ, các phong trào văn hóa, văn nghệ sôi nổi tham gia vào các phong trào của ngành, của địa phương tổ chức.

3- TỰ ĐÁNH GIÁ:

Trong năm qua, tôi luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.

Chấp hành tốt công tác chuyên môn, giữ mối đoàn kết xây dựng ngày càng vững mạnh.

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Trong công tác chỉ đạo còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..

* Tự xếp loại:……………………………………..

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm

Kính mong sự giúp đỡ của tập thể cán bộ và các bạn đồng nghiệp trong để bản thân tôi được hoàn thiện hơn và thực hiện tốt hơn mọi công việc trong năm tới.

Tôi xin trân trọng cảm ơn !

……………..,ngày….tháng ….năm………..

Người viết
(Ký và ghi rõ họ tên)