Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh | Daohongdonvenus.com

Báo cáo kết quả thực hiện đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là biểu mẫu được các cá nhân Đảng viên lập ra, báo cáo kết quả sau khi tham gia học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Nội dung trong mẫu báo cáo cần trình bày khoa học, rõ ràng, cần ghi rõ các thông tin cá nhân của Đảng viên như họ tên, chức vụ, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác. Các Đảng viên cần trình bày rõ các căn cứ thành lập báo cáo để nội dung báo cáo của mình được khoa học và đầy đủ nhất. Mời các bạn cùng tham khảo và tải tại đây.

Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác – Mẫu 1

ĐẢNG BỘ XÃ …………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH NĂM 20…

Tên tôi là: …………………, Sinh ngày …………………

Chức vụ: ……………………………………………….…

Đơn vị: ………………………………………………….

Căn cứ kế hoạch số: …………… ngày …/…/20… của Huyện ủy ……….. về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Căn cứ công văn số: …….. ngày …/…/20… của trường …………… V/v đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

Thực hiện công văn số ………. ngày …/…/20… của đảng ủy xã ………… về việc khảo sát, đánh giá chất lượng báo cáo đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 20…;

Nay tôi xin báo cáo kết quả thực hiện bản đăng ký học tập và làm theo chuẩn mực tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 20…, với những nội dung cụ thể như sau:

I. Về nhận thức, bản thân tôi nhận thấy:

1. Những phẩm chất cơ bản của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là:

– Tấm gương trọn đời phấn đấu, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người và nhân loại.

– Tấm gương của ý chí và nghị lực của tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách, khó khăn để đạt được mục đích cách mạng.

– Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.

– Là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực vì con người.

– Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.

2. Những tư tưởng, những chuẩn mực tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh mà tôi học tập noi theo là:

– Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính; tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, có ý chí vươn lên vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị.

– Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có đạo đức trong sáng; giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội, giữa nghĩa vụ và quyền lợi.

Thực hiện đúng lời dạy “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” tích cực lao động học tập, công tác với tinh thần sáng tạo, năng xuất, chất lượng, hiệu quả cao; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh lười biếng, lối sống thực dụng – hưởng thụ, vị kỷ.

-Nâng cao ý thức dân chủ, ý thức tổ chức kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ; phải đặt mình trong tổ chức, tập thể, cộng đồng; tôn trọng nguyên tắc pháp luật, kỷ cương, gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, coi trọng phê bình và tự phê bình.

– Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ti, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.

– Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống; phải tự tu dưỡng đạo đức suốt đời.

II. Nội dung đã đăng ký học tập và thực hiện trong năm 20…:

Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; xây phải đi đôi với chống, phải tự tu dưỡng rèn luyện đạo đức suốt đời. Bản thân tôi đã nhận thức và đăng ký thực hiện được các nội dung như sau:

1. Về tư tưởng chính trị

– Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đi đầu trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

– Gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền và bảo vệ chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đặc biệt là những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới công tác giáo dục; sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung của Ðảng, Nhà nước và của nhân dân.

2. Về đạo đức, lối sống, tác phong

– Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định này.

– Ði đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; sẵn sàng nhận và chịu trách nhiệm khi tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và quyết tâm sửa chữa, khắc phục.

– Nêu gương về đức khiêm tốn, giản dị; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, trước hết trong tổ chức, cơ quan, đơn vị công tác và nơi cư trú.

– Gương mẫu trước học sinh thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

– Kiên quyết không để cho người thân lợi dụng quyền hạn và ảnh hưởng của mình để trục lợi. Thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Giữ gìn, bảo vệ truyền thống đạo đức nhà giáo.

3. Về tự phê bình, phê bình

– Gương mẫu trước học sinh và cán bộ giáo viên trong việc phê bình, tự phê bình, sẵn sàng nhận thiếu sót, khuyết điểm trước học sinh và cán bộ giáo viên. Trong phê bình không miệt thị, xúc phạm học sinh và cán bộ giáo viên. Có tấm lòng thương yêu, bao dung, tha thứ cho học sinh và cán bộ giáo viên.

– Trong tự phê bình và phê bình trước tập thể và đồng nghiệp phải thực sự cầu thị, tự giác, trung thực, chân thành, công tâm, không hữu khuynh, né tránh, chạy theo chủ nghĩa thành tích; khi có khuyết điểm phải nhận khuyết điểm và phải có kế hoạch sửa chữa.

– Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

4. Về quan hệ với nhân dân

– Nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, tập trung sức giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền.

– Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Có tinh thần trách nhiệm trước học sinh, quan tâm chia sẻ, gần gũi, thân thiện với học sinh và nhân dân, đặc biệt là học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tôn trọng và thường xuyên trao đổi, kết hợp với phụ huynh trong công tác giáo dục học sinh.

– Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, cửa quyền, hách dịch và các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân.

5. Về trách nhiệm trong công tác

– Nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng có hiệu quả các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong lao động, sản xuất, công tác.

– Chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.

– Hiểu và thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; làm việc có nguyên tắc, kỷ cương, có lý, có tình; không lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi giải quyết công việc; chống các hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp, chạy thi đua và các biểu hiện tiêu cực khác.

– Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, “lợi ích nhóm”.

6. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

– Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

7. Về đoàn kết nội bộ

– Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị; công tâm với cán bộ giáo viên công nhân viên; hợp tác với đồng chí, đồng nghiệp để không ngừng tiến bộ và phát triển.

– Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp trong công tác và trong cuộc sống; bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng của đồng chí, đồng nghiệp; không tranh công, đổ lỗi, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, khuyết điểm cho người khác.

– Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị – xã hội nơi công tác; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Trên đây là bản báo cáo hình hình đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 20…, bản thân đã quyết tâm và thực hiện tốt những nội dung đã đăng ký như trên; rất mong được sự quan tâm góp ý của các đồng chí Đảng viên và lãnh đạo cấp trên.

Xác nhận của chi bộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Báo cáo kết quả học tập và làm theo Bác – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ XÃ …………
CHI BỘ ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
………, ngày … tháng … năm 20…

– Họ và tên: ………………………., sinh ngày …………………..

– Ngày vào Đảng: ………………… , chính thức:………………….

– Chức vụ Đảng: ……………. …… , chính quyền: ………………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………….……

– Sinh hoạt tại Chi bộ: …………………………………………………..

Qua học tập các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bản thân tự liên hệ và báo cáo lại những nội dung cụ thể như sau:

I. Những việc đã làm được:

1. Về nêu cao tinh thần trách nhiệm:

* Đối với công việc:

-Có tinh thần trách nhiệm cao việc nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, các nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; thường xuyên biểu hiện thái độ đấu tranh bảo vệ Đảng giữ gìn sự thống nhất ý chí, hành động và sự đoàn kết trong Đảng.

– Chấp hành và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy chế, quy định, nội quy của ngành và của đơn vị và mọi công việc được giao.

– Tận tâm, tận lực trong sự nghiệp giáo dục.

– Phấn đấu rèn luyện, trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp để nâng cao tay nghề.

– Tích cực tham gia các hoạt động, tác nghiệp trên tinh thần cầu thị, đoàn kết trong tập thể.

– Gương mẫu trong thực hiện giờ giấc kỷ luật lao động, trong giảng dạy; tác phong làm việc nhanh nhẹn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ một cách kịp thời.

– Sắp xếp, sử dụng quỹ thời gian hợp lý trong thực hiện công việc, tránh lãng phí thời gian vô ích.

* Đối với học sinh:

– Đánh giá học sinh chính xác, trung thực mang lại công bằng và thúc đẩy học sinh học tập tiến bộ.

– Thường xuyên quan tâm, tìm hiểu, giúp đỡ học sinh trong học tập cũng như trong sinh hoạt khác.

– Giáo dục học sinh thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên nhi đồng…

2. Phong cách gương mẫu:

– Luôn giữ tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Trung thực, thẳng thắn, dân chủ, thống nhất nội bộ cùng tập thể hoàn thành nhiệm vụ.

– Hòa nhã với đồng nghiệp với phụ huynh và học sinh.

– Thực hành tiết kiệm mọi lúc, mọi nơi.

– Luôn cố gắng thực hiện bằng hành động trước học sinh và mọi người những nội dung mà bản thân đã đề ra, để làm tấm gương cho học sinh noi theo.

II. Những việc chưa làm được ( hạn chế):

-Trong công việc chưa mạnh dạn sáng tạo, tìm tòi những cái hay, cái mới để nâng cao chất lượng cho tổ khối.

– Tham gia các phong trào trong nhà trường còn hạn chế về thành tích.

– Còn ngán ngại góp ý, phê bình đồng nghiệp.

III. Nguyên nhân hạn chế:

– Khả năng sáng tạo còn hạn chế.

– Khả năng tham gia phong trào còn giới hạn, ít năng khiếu.

– Do đặc điểm công tác, ít thấy được khuyết điểm đồng nghiệp nên cũng ngại góp ý.

IV. Hướng khắc phục:

Tăng cường giải pháp mạnh mẽ khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

Xác nhận của chi bộ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người báo cáo
(Ký và ghi rõ họ tên)