Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2020 (2 mẫu) | Daohongdonvenus.com

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”, diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020. Lễ khai mạc được tổ chức vào ngày 01/10/2020.

Tiếp tục phát động phong trào xây dựng “tủ sách lớp học” trong các cơ sở giáo dục, xây dựng các thư viện, không gian đọc nhằm hưởng ứng phong trào học tập suốt đời. Sau tuần lễ các đơn vị thường phải viết báo cáo tổng kết lại quá trình thực hiện, gửi lên cấp trên. Vậy mời các bạn cùng theo dõi 2 mẫu báo cáo trong bài viết dưới đây:

Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 1

PHÒNG GD&ĐT ……..
TRƯỜNG ………………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: …../BC-MNMH …….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁO
V.v tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Trường …………….

Thực hiện công văn số……… ngày …../…../20…. của Sở GD&ĐT …… về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2……;

Thực hiện Công văn số ……./UBND-GD&ĐT ngày….. của UBND Huyện ……… về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT ……. về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm ……, trường ……. báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

Nhà trường đã phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời”.

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ……….. đến hết ngày ………;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB – GV – NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB – GV – NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

– Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

– Biết tạo môi trường hoạt động phong phú cho trẻ học tập và làm đồ dùng đồ chơi sáng tạo, trang trí lớp theo chủ đề, chủ điểm.

– Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

– Thường xuyên nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của các cấp, các quyết định, thông tư, chỉ thị, các văn bản pháp quy về các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của ngành và nhà trường cũng như địa phương. Đặc biệt là các loại tài liệu hướng dẫn tích hợp các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Bác đã dặn mọi người phải hiểu rằng “Học để làm gì?” và hưởng ứng các phong trào phát động thi đua của cả nước với chủ đề “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 20… là học để trở thành người công dân có ích cho XH với các khẩu hiệu sau:

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học để trở thành công dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non……………….., tập thể CB – GV – NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ Ngày Nội dung Địa điểm

Hai

02/10/…….

– Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

– Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

– Trường……………

– Văn phòng nhà trường.

Ba

03/10/……

– Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

– Các nhóm, lớp.

04/10/……

– Triển khai HD CB-GV-NV học tập và thực hiện các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM để đưa vào các nội dung hoạt đông của các chủ đề, chủ điểm.

– Các nhóm lớp

Năm

05/10/……

– Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

– Khu trung tâm.

– Văn phòng nhà trường.

Sáu

06/10/……

– Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

08/10/……

– Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường……………..

Trên đây là báo cáo việc thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm …… của trường ……… Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT…………. (để b/c);
– Lưu V/p./.

HIỆU TRƯỞNG

Báo cáo thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời – Mẫu 2

PHÒNG GD&ĐT ……..TRƯỜNG ………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BC-MNMH

…….., ngày…. tháng….năm 20….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
“TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM ……

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo……………….

Thực hiện Kế hoạch số 99/PGDĐT ngày 25/9/…… của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………… về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường ………… phát động phong trào tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” kết quả đạt được như sau:

1.Tổ chức thực hiện:
– Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm …… từ 6/10/…… đến 10/10/…….

* Đối với CBGV-NV:

 • Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ GV-NV.
 • Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.
 • Tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết thực hiện học tập suốt đời: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.
 • Tổ chức sinh hoạt chuyên môn thảo luận đổi mới phương pháp dạy học.

* Đối với học sinh:

 • Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” và được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa…
 • Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đến trường hưởng ứng cho phong trào “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

2. Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường ………… đã thực hiện tốt các hoạt động đề ra, đạt được kết quả như sau:

– 100% Cán bộ giáo viên – nhân viên ký cam kết thực hiện học tập suốt đời – xây dựng xã hội học tập.

– 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

 • Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.
 • Học dể trở thành người công dân tốt.
 • Học tập suốt đời – chìa khóa mọi thành công.
 • Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.
 • Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân.
 • “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh).
 • Biết nhiều, nghe rộng mới làm nên sự nghiệp (Lê Quý Đôn).
 • Học, học nữa, học mãi (Lê nin).
 • Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO).

– 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học.

– Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên của nhà trường đẩy mạnh việc học và úng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn của mình.

– 100% học sinh tham gia đẩy mạnh phong trào học tốt. Tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày…Có 16 em học sinh tiêu biểu được nhận quà trong dịp hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong tuần từ 6/10/…… đến 10/10/…… học sinh ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.

Nơi nhận:
– Phòng GD&ĐT;
– Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG