Biên bản đối chiếu công nợ – Mẫu biên bản đối chiếu công nợ | Daohongdonvenus.com

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu Biên bản đối chiếu công nợ được Download.vn tổng hợp chi tiết và chính xác nhất. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ là mẫu biên bản không thể thiếu bởi vì đó là căn cứ kiểm tra quá trình thanh toán có thể thực hiện được hay không.

Biên bản đối chiếu công nợ được dùng để kế toán kiểm tra, kiểm soát các khoản của doanh nghiệp vơi nhà cũng cấp, với khách hàng có thực hiện thanh toán theo đúng hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

CÔNG TY ……….…

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————

…., ngày.,…tháng……năm…….

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

– Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.

– Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày…. tháng……năm…. Tại văn phòng Công ty …………, chúng tôi gồm có:

1. Bên A (Bên mua):……………..

– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………..

– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax:…………………………….

– Đại diện: ………………………………………….. Chức vụ:……………………………………

2. Bên B (Bên bán):………………

– Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: …………………………………………………….. Fax:……………………………

– Đại diện: …………………………………………………………. Chức vụ:……………………

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ……… đến ngày ………. cụ thể như sau:

1. Công nợ đầu kỳ: …………………………………….……………. đồng

2. Số phát sinh trong kỳ:

STT

Tên sản phẩm

Đơn vị
Tính

Số
lượng

Đơn giá

Thành tiền

Tổng cộng

3. Công nợ chi tiết như sau:

  • Hóa đơn số ……… xuất ngày ……… với số tiền ……….. (Chưa thanh toán)
  • Hóa đơn số ……… xuất ngày ……… với số tiền ………… (Chưa thanh toán)

4. Số tiền bên A đã thanh toán: …………. đồng.
5. Kết luận: Tính đến hết ngày…………. bên A phải thanh toán cho bên B số tiền là: ………(Bằng chữ:…………)

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên. Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B không nhận được phản hồi từ Quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận.

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)