Bộ đề kiểm tra 1 tiết Chương II Đại số lớp 9 | Daohongdonvenus.com

HƯỚNG DẪN CHẤM

A) Phần TN:

B) Phần Tự luận:

Câu 7) (2,5 điểm)

a. Vẽ đồ thị: (1,5 điểm/ Mỗi đồ thị 0,75đ)

* y = -2x + 5: cho x = 0 => y = 5 có A(0; 5)

cho y = 0 => x = 5/2 có B(5/2; 0)

Đường thẳng AB là đồ thị hàm số y = -2x + 5

* y = x + 2: cho x = 0 => y = 2 có C(0; 2)

cho y = 0 => x = -2 có D(-2; 0)

Đường thẳng CD là đồ thị hàm số y = x + 2

b.Tìm tọa độ của điểm M: (0,5 điểm)

Phương trình hoành độ giao điểm:

-2x + 5 = x + 2 x = 1 => y = 3

Vậy tọa độ của điểm M (1; 3)

c. Tính góc

: (0,5 điểm)

Trong tg vuông OBC ta có: tan

= OC : OB = 2 : 2 = 1 =>

= 45

0

. Vậy góc tạo bởi (d

2

)

trục hoành Ox là 45

0

.

Câu 8) (3,0 điểm/ Mỗi câu 1, 0 điểm)

a. Vì hệ số góc bằng -2 nên y = –2x + b; và đường thẳng đi qua A(-1;2) nên 2 = -2 (-1) + b => b = 0

(0,75đ).

Vậy đường thẳng cần tìm có dạng y = -2x. (0,25đ)

b. Vì tung độ gốc bằng 3 nên y = ax + 3; đường thẳng đi qua một điểm trên trục hoành có hoành độ

bằng -1 nên 0 = a. (-1) + 3 => a = 3. (0,75đ)

Vậy đường thẳng cần tìm có dạng y = 3x + 3. (0,25đ)

c. Vì đi qua điểm B(1;2) n 2 = a.1 + b (1), đi qua điểm C(3;6) nên 6 = a.3 + b (2). (0,5đ)

Từ (1) ta có b = 2 – a, thay vào (2) ta có 6 = 3a + 2 – a => 4 = 2a => a = 2, suy ra b = 0. (0,25đ)

Vậy đường thẳng cần tìm có dạng y = 2x. (0,25đ)

y=-2x+5