Bộ đề thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 10 năm 2020 | Daohongdonvenus.com

A.

. B.

. C.

. D.

.

Câu 23. Cho phương trình

2

2 4 1 5 2 3x x x x

. Nếu đặt

thì phương trình đã

cho sẽ trở thành phương trình nào sau đây.

A.

B.

C.

D.

Câu 24. Gọi

tâm hình bình hành

; hai điểm

lần lượt là trung điểm

. Đẳng

thức nào sau đây sai?

A.

DO EB EO

. B.

OC EB EO

.

C.

0OA OC OD OE OF

. D.

0BE BF DO

.

Câu 25. Đồ thị hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê bốn phương án A, B,

C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A.

2

3 1.y x x

B.

C.

2

2 3 1.y x x

D.

Câu 26. Tính tổng các nghiệm của phương trình

A.

B.

C.

D.

Câu 27. Một gia đình ba người lớn hai trẻ nhỏ đi xem xiếc mua hết

đồng. Một gia

đình khác có hai người lớn và một trẻ nhỏ cũng đi xem xiếc và mua vé hết

đồng.Hỏi giá một vé

của trẻ nhỏ bao nhiêu tiền ?

A.

đồng B.

đồng C.

đồng D.

đồng

Câu 28. Tập nghiệm của hệ bất phương trình

3 2 0

5 0

x

x

có chứa bao nhiêu số nguyên ?

A.

B.

C.

D.

Câu 29. bao nhiêu g trị nguyên của

để phương trình

2 2

16 0x mx m

hai nghiệm trái

dấu ?

A.

B.

C.

D.

Câu 30. Xác định

2

: 2P y x bx c

, biết

có hoành độ đỉnh bằng

và đi qua điểm

.

A.

2

: 2 12 19P y x x

. B.

2

: 2 4 9P y x x

.

C.

2

: 2 12 19P y x x

. D.

2

: 2 4 9P y x x

.

Câu 31. Cho hình chữ nhật

độ dài các cạnh

. Khi đó giá trị của tích

hướng

.AD AC

bằng

A.

B.

C.

D.

Câu 32. Giả sử các đẳng thức sau đây có nghĩa. Đẳng thức nào sau đây là sai?

A.

2 2

sin 2 cos 2 2x x

. B.

0

sin 180 sinxx

.