Chương trình hành động cá nhân năm 2021 (2 mẫu) | Daohongdonvenus.com

Chương trình hành động cá nhân của Đảng viên năm 2021 gồm 2 mẫu, giúp các đồng chí Đảng viên tham khảo, dễ dàng xây dựng chương trình hành động cá nhân cho mình trong năm 2021 này.

Nội dung mẫu chương trình hành động cần nêu rõ thông tin cá nhân, kế hoạch hành động, cũng như cam kết thực hiện…. Vậy mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Chương trình hành động cá nhân năm 2021

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2021

—–

Họ và tên: …………………………………..

Chức vụ:…………………………………….

Đơn vị công tác: ………………………..

Thực hiện Hướng dẫn số ….-HD/TU, ngày …/…/20… của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng chương trình công tác trọng tâm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và Chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh ……….

Căn cứ chương trình số …-CTr/CB, ngày …/…/20…. của …………… về Chương trình công tác trọng tâm …………………. năm 2021

Cá nhân tôi xây dựng chương trình hành động thực hiện chức trách, nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

1. Về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trách nhiệm nêu gương

1.1. Về tư tưởng chính trị

– Tôi luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam. Nói, viết và làm đúng theo quan điểm, đường lối, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Luôn tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức trong việc xây dựng Tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/ TVV ngày 30-10-2016 của BCH TW Đảng (khóa XII).

– Luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và trong hoạt động công tác chuyên môn của đơn vị. Bản thân luôn gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế của chi bộ, có ý thức tổ chức kỷ luật cao.

1.2. Về đạo đức lối sống

– Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị có phẩm chất đạo đức tốt; Thân ái giúp đỡ đồng chí đồng nghiệp, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ và nhiệm vụ.

– Luôn gương mẫu và thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có ý thức giữ gìn sự quy tụ, đoàn kết nội bộ, không bè phái, cục bộ, đoàn kết với đồng chí đồng nghiệp.

– Không vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm trước những khó khăn, bức xúc; không quan liêu, xa rời quần chúng, không gây mất đoàn kết nội bộ; kê khai tài sản, thu nhập trung thực.

1.3. Về ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”,”tự chuyển hóa”

– Luôn có động cơ phấn đấu, cá nhân vì tập thể, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghiêm túc chấp hành tôn chỉ, mục đích của Đảng; chấp hành điều lệ Đảng và các nguyên tắc tổ chức của Đảng.

– Có tinh thần trách nhiệm cao trước mọi công việc được giao; trong việc tự phê bình luôn thẳng thắn, chân thành, cởi mở, không giấu giếm khuyết điểm. Có thái độ phục vụ tốt, tiếp thu các ý kiến của cán bộ, đảng viên; nói đi đôi với làm.

– Khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết, thẳng thắn, mạnh dạn trong công tác chỉ đạo nhằm nâng cao sức chiến đấu của Đảng, làm trong sạch bộ máy, phát huy tốt tính tự giác, nghiêm túc thực hiện nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Về trách nhiệm nêu gương

Phát huy tính gương mẫu, tiên phong trong việc nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ chương, chính sách pháp luật của nhà nước; Giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; Thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

3. Nội dung nhiệm vụ công tác trọng tâm

– Tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ …. nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Trung ương và Kế hoạch ….-KH/HU của huyện ủy; đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của BTV Đảng ủy và sự thống nhất về quan điểm, chủ trương, nội dung, nhiệm vụ, cách làm, lộ trình thực hiện của cấp ủy các cấp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã.

– Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng chi bộ trực thuộc, trong đó tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng và kỹ năng nghiệp vụ của Bí thư chi bộ thôn hoàn thành chỉ tiêu kết nạp từ 09 đảng viên trở lên.

– Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, đúng quy định thủ tục, hồ sơ về công tác đảng viên theo Hướng dẫn số 09- HD/BTCTW, ngày 5/6/2017 của Ban tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên.

– Tập trung chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, chương trình Nông thôn mới 2021, trọng tâm là các nội dung: Hoàn thành 2,5 km đường bê tông tại thôn ….; duy trì phong trào “Ngày thứ 7 cán bộ và nhân dân chung tay xây dựng Nông thôn mới”.

– Chỉ đạo sâu sát công tác giáo dục, duy trì tỷ lệ học sinh trong độ tuổi (6- 14 tuổi) đạt 98% trở lên; giám sát chi đúng quy định các chế độ chính sách của học sinh bán trú.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Thường trực HĐND – UBND – UBMTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tiếp tục thực hiện đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo Chương trình số 09-CT/HU, ngày 27/10/2018 của BCH Đảng bộ huyện thực hiện khâu đột phá Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện …. lần thứ ….. nhiệm kỳ 2021 – 2025 về đổi mới phong cách lề lối làm việc của các cấp, các ngành các tổ chức chính trị – xã hội, của cán bộ đảng viên, công chức trong thi hành nhiệm vụ. Chỉ đạo nghiêm chỉnh việc xây dựng và thực hiện Chương trình công tác trọng tâm hàng năm của BTV Đảng ủy và các cán bộ đảng viên trong xã.

– Chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình của Tỉnh, Huyện về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế hộ thông qua chính sách vay vốn và các mô hình sinh kế cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác thụ tinh nhân tạo cho đàn bò cái; tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tập trung trồng rừng, thực hiện có hiệu quả dự án đầu tư khoanh nuôi bảo vệ và phát triển rừng, đẩy mạnh phòng chống cháy rừng.

4. Cam kết tổ chức thực hiện

Tôi cam kết luôn giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống, không để mình có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, cam đoan thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm. Hàng quý (hoặc tháng) cá nhân có trách nhiệm kiểm điểm và báo cáo Chi bộ, Cơ quan về thực hiện chương trình hành động cá nhân đề ra, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2021.

Người xây dựng chương trình
(Đã ký)

Chương trình hành động cá nhân của Đảng viên

ĐẢNG ỦY XÃ………………

CHI BỘ……………………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …. tháng……. năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH
Hành động cá nhân năm 2021

Họ và tên:………………………………………….

Chức vụ: Giáo viên

Đơn vị công tác: Trường……………………………………….

Căn cứ Công văn ……………….. của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Hướng dẫn xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và chương trình hành động cá nhân của cấp ủy viên, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị tỉnh………………..

Căn cứ Công văn số ………………………… của Ban thường vụ Huyện ủy ………. về việc xây dựng Chương trình công tác trọng tâm của các tổ chức và xây dựng Chương trình hành động của cá nhân.

Căn cứ Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ xã ……….. lần thứ XXI nhiệm kì 2020 – 2025.

Căn cứ Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ xã …………. Khóa XXI, nhiệm kì 2020 – 2025.

– Tôi xây dựng chương trình hành động cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 như sau:

I. Về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trách nhiệm nêu gương.

1. Về tư tưởng chính trị

– Tôi luôn kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Bản thân tôi tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng;

– Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, có cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; .

– Hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy định về trách nhiệm cơ quan, đơn vị

2. Về đạo đức, lối sống

– Về giữ gìn tư cách đảng viên, đoàn kết.

– Luôn nêu cao tinh thần, phẩm chất, đạo đức Cách mạng. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

– Luôn gương mẫu, nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

– Chấp hành tốt và thực hành tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

– Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với Đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc đấu tranh xây dựng nội bộ Đảng.

– Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ; Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ đảng cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân .

– Nêu việc làm cụ thể để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện về suy thoái đạo đức, lối sống của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30 – 10 – 2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Bản thân tôi có lối sống trong sáng, lành mạnh, tích cực đấu tranh với mọi biểu hiện suy thoái đạo đức lối sống, hành vi vi phạm đạo đức, nhân văn.

3. về ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

– Nêu việc làm cụ thể để ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của cá nhân theo Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

* Hạn chế:

– Trong công tác chuyên môn còn nhiều hạn chế do thiếu kinh nghiệm

– Chưa thực sự mạnh dạn tham mưu với cấp trên trong công tác, còn rụt rè trong việc phê và tự phê bình

* Nguyên nhân:

– Còn thiếu kinh nghiệm trong công tác chuyên môn,

– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của Nhà nước.

– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.

4. Về trách nhiệm nêu gương

– Bản thân tôi luôn nêu gương, phát huy tính tiên phong của người Đảng viên trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước

– Luôn có lối sống trong sáng, lành mạnh, không vi phạm pháp luật gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân trên địa bàn nơi cư trú

– Quyết định số 652-QĐ/TU ngày 06-03-2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp Nhà nước tỉnh Hà Giang”.Tăng cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.

– Nêu việc làm cụ thể để thực hiện Quy định số 55-QD/TW ngày 19-12- 2016 của Bộ Chính trị “về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

-Xây dựng và thực hiện có hiệu quả nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó chú trọng xây dựng hệ thống chuẩn mực các mối quan hệ của đảng viên với tổ chức đảng và với nhân dân.

– Tôi luôn nêu cao tinh thần đoàn kết tập thể, đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết trong đơn vị.

– Trong giảng dạy tôi luôn trung thực, thật thà với học sinh, cũng như hồ sơ sổ sách của bản thân.

II. Nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm.

1. Là một Đảng viên sinh hoạt trong chi bộ nhà trường, bản thân tôi luôn gương mẫu nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

2. Là giáo viên giảng dạy môn ……………. bản thân tôi luôn cố gắng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo đúng nội dung phân phối chương trình, chấp hành nghiêm túc sự phân công của ban giám hiệu và tổ chuyên môn.

3. Vận động nhân dân và học sinh chấp hành chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước.

4. Tham gia phối hợp cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo, giúp đỡ nhân dân khi gặp thiên tai.

– Nêu cam kết giữ gìn, rèn luyện đạo đức lối sống không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; cam đoan về trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác trọng tâm đề ra.

– Tôi luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thật thà khiêm tốn.

– Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhân cách nhà giáo, không làm những việc gì làm ảnh hưởng đến nhân cách đạo đức của bản thân.

– Không làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân cách của đồng nghiệp, nhân dân và học sinh.

– Nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đấu tranh chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cổ hủ, lạc hậu………..

– Bản thân tôi được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, bạn bè.được học sinh và nhân dân yêu quý.

III. Cam kết tổ chức thực hiện.

– Bản thân tôi luôn tiếp tục không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ phấn đấu. chất lượng chuyển lớp của môn giảng dạy đạt từ 87- 95% dạy và học có chất lượng, đạt kết quả cao, chất lượng học sinh lớp chủ nhiệm đạt chất lượng chuyển lớp từ 90% – 95%.

– Luôn xác định đúng về chính trị tư tưởng, đạo đức luôn đi đầu trong các hoạt động công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xung kích đi đầu trong các hoạt động. Xây dựng ý thức luôn tự phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, an tâm công tác, không có những biểu hiện vi phạm đạo đức nhà giáo, cũng như những biểu hiện vi phạm pháp luật khác, thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao. Và thực hiện tốt theo chương trình công tác trọng tâm trong năm đã đề ra.

XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ Người xây dựng chương trình

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………