Đề cương ôn tập học kì 1 lớp 9 môn Toán năm 2020 | Daohongdonvenus.com

11)

10 2 2 2

5 1 2 1

12)

5 5 5 5

1 1

1 5 1 5

13)

14)

(Làm các bài tập 58, 62 trang 32, 33 SGK)

Bài 2. Cho biểu thức

(

)

a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị A với

Bài 3. Cho biểu thức

2

44123 xxxB

a) Rút gọn B b) Tính giá trị B khi

Bài 4. Cho biểu thức

1

12

1

xx

x

x

x

E

(x > 0, x ≠ 1)

a) Rút gọn E b) Tìm x để E > 0

Bài 5. Cho biểu thức

1

1

2

1

1

1

x

x

x

xx

x

G

(x > 0, x ≠ 1)

a) Rút gọn biểu thức G b) Tìm x để G 2

Bài 6. Giải phương trình:

a)

b)

c)

d)

4459

3

1

5204 xxx

II. HÀM S

Bài 1. Cho hai đường thẳng (d): y = 4 – 2x và (d’): y = 3x + 1

a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm N.

c) Tính số đo góc

tạo bởi đường thẳng (d’) với trục Ox

Bài 2. Cho hai đường thẳng

d : 2x y 3 0

a) Vẽ (d) và (d’) trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi E là giao điểm của hai đường thẳng (d) và (d’). Tìm tọa độ của điểm E.

c) Tính số đo góc

tạo bởi đường thẳng (d) với trục Ox.

Bài 3. Cho hàm số

a) Tìm m để m số đồng biến, nghịch biến?

b) Tìm m để đồ thị hàm số đi qua điểm

1

A ; 2

2

. Vẽ đồ thị hàm số với m vừa tìm

được.

c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng vừa vẽ với đường thẳng

.

Bài 4. Cho hàm số

121 mxmy

(d)

a) Xác định m để đường thẳng (d) đi qua gốc tọa độ.

b) Tìm m để đường thẳng (d) đi qua A(3; 4).Vẽ đồ thị với m vừa tìm được.

c) Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng vừa vẽ với đường thẳng (d’):

d) Tính số đo góc

tạo bởi đường thẳng (d’) với trục Ox.

III. HỆ THỨC LƯỢNG

Bài 1. Cho

ABC vuông tại A, đường cao AH.

a) Biết AH = 12cm, CH = 5cm. Tính AC, AB, BC, BH.

b) Biết AB = 30cm, AH = 24cm. nh AC, CH, BC, BH.

c) Biết AC = 20cm, CH = 16cm. nh AB, AH, BC, BH.

d) Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Tính AC, AH, BH, CH.

e) Biết BH = 9cm, CH = 16cm. Tính AC, AB, BC, AH.

i 2.

Cho tam giác ABC vuông tại A có

, BC = 20cm.