Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình học lớp 6 (Có đáp án) | Daohongdonvenus.com

Đề kiểm tra 1 tiết Chương I Hình Học lớp 6 gồm 2 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, giải đề rồi so sánh với kết quả của mình thuận tiện hơn.

Nhờ đó sẽ làm quen với các dạng bài tập, biết cách căn giờ giải Toán để đạt kết quả cao trong các bài thi sắp tới. Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm đề kiểm tra 1 tiết Chương I Số học 6.

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 6 chương I – Đề 1

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương I – Đề 1

Điểm

Lời phê của Giáo Viên

…………………………………….

…………………………………….

Chữ ký

……………………

Bài 1. (2 điểm) Vẽ hình theo trình tự sau:

Cho ba điểm M, N,P không thẳng hàng

– Vẽ tia MP, đoạn thẳng NP và đường thẳng MN

– Vẽ tia MQ là tia đối của tia MP

– Vẽ tia Mx cắt đoạn thẳng NP tại K

Bài 2. (3 điểm) Cho 3 điểm A, B, C biết: AB = 4cm, BC = 3 cm, AC = 6 cm. Chứng tỏ rằng:

a) Trong 3 điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng

Bài 3. (5 điểm)

Trên tia Ax lấy các điểm B, C sao cho AB = 4 cm, AC = 8cm

a) Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Chứng tỏ B là trung điểm của đoạn thẳng AC

c) Gọi D là trung điểm đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng DC.

Đáp án đề kiểm tra Hình học 6 chương I – Đề 1

Bài 1.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương 1 - Bài 1

Bài 2.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương 1 - Bài 2

a) Ta có: AB + BC = 4 +3 = 7 (cm), AC = 6 cm.

Nên AB + BC ≠ AC. Vậy điểm B không nằm giữa A, C.

Ta có: AB + AC = 4 + 6 = 10 (cm), BC = 3 cm.

Nên AB + AC ≠ BC. Vậy điểm A không nằm giữa B, C.

Ta có: AC + BC = 6 + 3 = 9 (cm), AB = 4 cm.

Nên AC + BC ≠ AB. Vậy điểm C không nằm giữa A, B.

b) Trong ba điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

Vậy ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Bài 3.

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương 1 - Bài 3

a) Trên tia Ax có B, C và AB < AC (vì 4 cm < 8 cm ), nên B nằm giữa A và C.

b) B nằm giữa A và C nên : AB + BC = AC

4 + BC = 8

BC = 8 – 4 = 4 (cm)

Ta có B nằm giữa A và C và AB = BC = 4 cm nên B là trung điểm của đoạn thẳng AC

c) D là trung điểm của đoạn thẳng AB nên:

AD=frac{AB}{2} =frac{4}{2} =2cm

D là trung điểm của AB; B nằm giữa A và C nên D nằm giữa A và C

Do đó: AD + DC = AC

2 + DC = 8

DC = 8 – 2 = 6 (cm)

———————–

Đề kiểm tra 45 phút Hình học 6 chương I – Đề 2

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương I – Đề 2

A. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)

Khoanh vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng

Câu 1: (0,5đ) Nếu điểm M nằm giữa hai điểm K và L thì:

A. MK + ML = KL B. MK + KL = ML

C. ML + KL = MK D. Một kết quả khác

Câu 2: (0,5đ) Cho đoạn thẳng PQ = 8 cm.

Điểm M là trung điểm của PQ thì đoạn thẳng PM bằng:

A. 8 cm B. 4 cm C. 6 cm D. 2 cm

Câu 3 : (0,5đ) Cho đoạn thẳng AB = 6 cm .

Điểm K nằm giữa AB, biết KA = 4 cm thì đoạn thẳng KB bằng:

A. 10 cm B. 6 cm C. 4 cm D. 2 cm

Câu 4 : (0,5đ) Cho hình vẽ

Trong hình vẽ có:

A. 1 đoạn thẳng B. 2 đoạn thẳng

C. 3 đoạn thẳng D. vô số đoạn thẳng

Câu 5 : (0,5đ) Cho hai tia Ax và Ay đối nhau. Lấy điểm M trên tia Ax, điểm N trên tia Ay. Ta có:

A. Điểm M nằm giữa A và N

B. Điểm A nằm giữa M và N

C. Điểm N nằm giữa A và M

D. Không có điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.

Câu 6: (0,5đ) Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:

A. IM = IN

B. IM + IN = MN

C. IM = 2IN;

D. IM = IN = MN/2

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu 7: (2 đ )Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A Ox; B Viết tên các tia trùng với tia Ay.

b) Hai tia AB và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Ax và Ay có đối nhau không? Vì sao?

Câu 8: (4đ) Vẽ tia Ax.Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho AM= 4 cm.

a) Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b) So sánh MA và MB.

c) M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

d) Lấy NAx sao cho AN= 12 cm. So sánh BM và BN

Câu 9: (1đ)

Gọi M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB, M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B,

M3 là trung điểm đoạn thẳng M2B,…,M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B.

Biết M2016B = 1 (cm). Tính độ dài đoạn thẳng AM2016

Đáp án đề kiểm tra 1 tiết Hình học 6 chương I – Đề 2

A. Trắc nghiệm khách quan:(3 điểm) (Mỗi câu đúng cho 0.5 đ)

Câu 1 2 3 4 5 6
Đáp án A B D C B D

B. Tự luận: (7 điểm)

Câu ý Đáp án Biểu điểm

7 (2đ)

a)

Vẽ hình đúng:

Các tia trùng với tia Ay là các tia: AO; AB

0,5đ

0,5đ

b)

Hai tia AB và Oy không trùng nhau, vì không chung gốc.

0,5đ

c)

Hai tia Ax, Ay đối nhau, vì hai tia có chung gốc A và cùng thuộc một đường thẳng xy.

0,5đ

8

(4đ)

a)

Vẽ hình đúng:

Điểm M nằm giữa hai điểm A và B.

Vì AM < AB (4 cm < 8 cm)

0,5đ

0,5đ

b)

Theo a) ta có điểm M nằm giữa hai điểm A và B nên:

AM + MB = AB

MB = AB – AM

MB = 8 – 4 = 4 cm

Vậy AM = MB = 4 cm.

0,5đ

0,5đ

c)

Theo câu a và b ta có.

AM + MB = AB và MA = MB

M là trung điểm của đoạn thẳng AB.

0,5đ

0,5đ

d)

Vì AB < AN ( 8 cm < 12 cm ) nên B nằm giữa A và N.

Ta có: AB + BN = AN.

BN = AN – AB = 12 – 8 = 4 cm.

Vậy MB = BN = 4 cm.

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

9

(1đ)

M2016 là trung điểm của đoạn thẳng M2015B nên M2015B=2.M2016B=2. 1=2 (cm)

M2015 là trung điểm của đoạn thẳng M2014B nên M2014B=2.M2015B=2. 2=22(cm)

M2014 là trung điểm của đoạn thẳng M2013B nên M2013B=2.M2014B=2. 22=23(cm)

M2 là trung điểm của đoạn thẳng M1B nên M1B=2.M2B =2. 22014=22015(cm)

M1 là trung điểm của đoạn thẳng AB nên AB=2.M1B =2. 22015=22016(cm)

Vì M2016 nằm giữa A và B nên AM2016 + M2016B = AB nên AM2016 + 1 = 22016

Vậy AM2016 = 22016 – 1

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ