Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021 gồm 5 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, luyện giải đề, rồi so sánh đáp án thuận tiện hơn. Đây chính là tài liệu ôn thi học kì 1 hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 3.

Với tài liệu này sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc đề nhằm tự tin hơn trong kỳ thi học kì 1 sắp tới. Ngoài ra quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tin học. Chúc các em đạt được kết quả cao.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021 – Đề 1

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2020 – 2021

I. Chọn từ khác loại.

1. One Book Eraser Map
2. Circle Star Wastebasket Diamond
3. Yellow Purple Ruler Orange
4. Desk Chair Globe Red
5. Crayon Board Fine Poster
6. Fine Green Great Ok

II. Chọn câu trả lời đúng trong ngoặc, sau đó viết vào chỗ trống.

1. Is it a yellow pencil? Yes, it ____________. (is / isn’t)

2. _________ your hand down. (Raise/ Put)

3. _________ your desk. (Touch/ Close)

4. ________ up your pencil. (Put/ Pick)

5. Hello! _________ name is John. (I / My)

III. Sắp xếp những từ dưới đây thành câu hoàn chỉnh

1. is/ this/ what/ ?

………………………………………………..…

2. cat/ it/ a/ is.

…………………………………………..

3. a/ bag/ is/ this/ ?

…………………………………………

4. Yes,/ is/ it.

…………………………………………..

5. name/ your/ what/ is/ ?

……………………………………………..

6. is/ name/ Thuy/ my.

……………………………………………..

7. book/ a/ this/ is.

…………………………………………….

8. is/ an/ eraser/ this/ ?

_ No,/ isn’t/ it. It/ a/ is/ ruler.

…………………………………………

Đáp án Đề thi tiếng Anh học kì lớp 3 năm 2020

I. 1. One; 2. Wastebasket; 3. Ruler; 4. Red; 5. Fine; 6. Green;

II.1. Is; 2. Put; 3. Touch; 4. Pick; 5. My

III.1. What is this?

2. It is a cat.

3. Is this a bag?

4. Yes, it is.

5. What is your name?

6. My name is Thuy.

7. This is a book.

8. Is this an eraser?

– No, it isn’t. It is a ruler

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021 – Đề 2

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2020 – 2021

I. Find the odd one out.

1. A. how B. what C. Peter
2. A. my B. name C. your
3. A. Linda B. meet C. Tony
4. A. am B. is C. spell
5. A. how B. hello C. hi

II. Reorder the words to make correct sentences.

1. my/ is/ name/ Nam./

2. your/ what/ name/ is/ ?/

3. later/ you/ Bye./ see/.

4. you/ are/ how/ ?/

5. am/ I / fine/ you/ thank/,/./

6. do/ how/ spell/ name/ your/ ?/

7. O-/ P-/ H-/ N-/ G-/.

8. am/ I / in/ 3D/ class/./

III. Match the sentence In column A with the correct response in column B.

A B
1. What’s your name? A. Bye. See you later.
2. How are you? B. My name is Nga.
3. Goodbye. C. I’m fine, thank you.
4. Hello, I am Linda. D. Nice to meet you, too.
5. Nice to meet you. E. Hi. I’m Quan.
6. How do you spell Tony? F. T-O-N-Y
Your answer:
1. _________ 2. _________ 3. _________ 4. _________ 5. _________ 6. _________

Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 3 học kì 1 năm 2020

I. 1. Peter; 2. name; 3. meet; 4. spell; 5. how

II. 1. My name is Nam.

2. What is your name?

3. Bye, See you later.

4. How are you?

5. I am fine. Thank you.

6. How do you spell your name?

7. P-H-O-N-G

8. I am in class 3D.

III. 1. B; 2. C; 3. A; 4. E; 5. D; 6. F;

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021 – Đề 3

Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2020 – 2021

I. Reorder the letters to have the correct word then rewrite it.

WRONG WORD CORRECT WORD
1. HLOSCO
2. RIBAYRL
3. AEMN
4. PELSL
5. THWA
6. ASSCL
7. AETK
8. ODG

II. Put the words in the correct order to make correct sentence.

1. is/ my/ This/ friend./ new/

2. are/ How/ Linda?/ you,/

3. is/ my/ This/ Miss Hien./ teacher,/

4. spell/ do/ name?/ you/ How/ your/

III. Complete the sentence.

1. Is your school new? – _________ , it is.

2. Is your classroom large? – No, _________.

3. This _________ my school.

4. The gym _________ old.

Đáp án Đề thi tiếng Anh lớp 3 kì 1 năm 2020

I. 1. School; 2. Library; 3. name; 4. spell; 5. what; 6. class; 7. take; 8. dog;

II. 1. This is my new friend.

2. How are you, Linda?

3. This is my teacher, Miss Hien.

4. How do you spell your name?

III. 1. Yes; 2. it isn’t/ it is not.; 3. is ;4. is

….

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2020 – 2021