Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017 | Daohongdonvenus.com

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm học 2016 – 2017, có đáp án đi kèm. Giúp các em học sinh lớp 7 ôn tập kiến thức thật tốt, để đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng năm học 2016 – 2017. Mời các em cùng theo dõi nội dung chi tiết:

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 15 năm 2016 – 2017

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 17 năm 2015 – 2016

Đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017 có đáp án

Bài 1: Đập dế

Câu 1: Biết đồ thị hàm sốĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 đi qua điểm Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 (a là hằng số). Vậy a = ?

A. 2
B. 16
C. 9
D. 4

Câu 2: Tổng các giá trị của x thỏa mãn (x + 15) (x – 2) = 0 bằng bao nhiêu?

A. 13
B. 15
C. -13
D. -15

Câu 3: Tính tỉ số y/x biết Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 với x # 0, y # 25.

A. -5
B. 25
C. -25
D. 5

Câu 4: Thời gian (tính theo phút) thi giải toán nhanh của 20 học sinh lớp 7A được ghi lại ở bảng sau:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Mốt của dấu hiệu là bao nhiêu?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc A tù, AB =25cm, AC = 26cm, và đường cao AH = 24cm. Độ dài cạnh BC là?

A. 7cm
B. 17cm
C. 3cm
D. 13cm

Câu 6: Cho tam giác ABC cân tại A có AB = 10cm, M là trung điểm của BC, AM = 6cm. Phát biểu nào trong các phát biểu sau là sai?

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Câu 7: Tính giá trị của biểu thức: A = 3x + 2y + z biết (x-3y)2 + (y-1)2 + (x + z)2 = 0

A. 6
B. -6
C. 8
D. -8

Câu 8: Cho biểu thức: Q(x) = ax2 + bx + c thỏa mãn Q(0) = 1; Q(1) = 6 và Q(2) = 5. Vậy b = ?

A. 6
B. 8
C. 9
D. 7

Câu 9: Số các giá trị của x thỏa mãnĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 là?

A. 3
B. 0
C. 1
D. 4

Câu 10: Số các chữ số của số a = 512. 46 là?

A. 13
B. 11
C. 12
D. 10

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: Cho góc xOy bằng 110 độ. Lấy hai điểm A và B thuộc tia Ox (OA < OB). Lấy các điểm C, D thuộc tia Oy sao cho OC = OA, OD = OB. Gọi G là giao điểm của AC và BC. Số đo góc GOx = … độ?

Trả lời: ……

Câu 2: Độ dài cạnh góc vuông của một tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16là bao nhiêu m?

Trả lời: ……

Câu 3: Biết rằng y tỷ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ -1/2; z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ là -3/5. Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 4: Cho hàm số: f(x) = 5x2 – 6. Tập hợp các giá trị của x để f(x) = 14 là?

Trả lời: ……

Câu 5: Số đo cân nặng của các bạn học sinh (đơn vị: kg) trong một lớp được ghi lại ở bảng sau:

Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Số trung bình cộng của dấu hiệu bằng?

Trả lời: ……

Câu 6: Cho tam giác ABC, I là giao hai đường phân giác trong góc B và góc C, J là giao hai đường phân giác ngoài góc B và góc C. Biết góc BIC bằng 125 độ. Vậy số đo góc BJC là bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 7: Chia số 640 thành 3 phần sao cho phần thứ nhất và phần thứ hai tỉ lệ nghịch với 5 và 2, phần thứ hai và phần thứ ba tỉ lệ nghịch với 3 và 7. Giá trị 3 phần lần lượt là?

Trả lời: ……

Câu 8: Tính tổng x + y biết x và y thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Trả lời: ……

Câu 9: Cho tam giác ABC vuông ở A (AB < AC), D là điểm trên cạnh AC sao cho góc DBC bằng 45 độ. Vẽ DE vuông góc với BC tại E. Tính số đo góc BAE bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 10: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ AH vuông góc với BC (H thuộc BC). Biết HB = 9cm, HC =16cm. Tính độ dài AH bằng bao nhiêu cm?

Trả lời: ……

Bài 3: 12 con giáp

Câu 1: Độ dài 3 cạnh của một tam giác tỉ lệ với 4, 5, 6. Ba chiều cao tương ứng với ba cạnh đó tỉ lệ với ba số nào?

A. 12; 15; 18
B. 8; 10; 12
C. 15; 12; 10
D. 10; 12; 15

Câu 2: Cho hàm số: y = -1,5x. Biết điểm B(x0;y0) (x0 #2) là một điểm thuộc đồ thị hàm số. Khi đó giá trị của biểu thức K= Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 3: Cho x và y thỏa mãn x – y = 9,6x + y # 0 và 8x – y # 0. Khi đó giá trị của biểu thức Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Câu 4: Một tam giác cân có góc ở đỉnh bằng 54 độ thì số đo góc ở đây là bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 5: Cho tam giác ABC có góc B bằng 45 độ và tia phân giác ngoài góc A song song với BC. Vậy góc A bằng bao nhiêu độ?

Trả lời: ……

Câu 6: Giá trị của x thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 là x = ?

Trả lời: ……

Câu 7: Tìm tất cả các giá trị x thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16. Giá trị đó là Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16

Trả lời: ……

Câu 8: Tìm các số nguyên n sao cho biểu thức Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 nhận giá trị nguyên. Các số nguyên đó là: n ϵ {….}

Trả lời: ……

Câu 9: Tìm các số nguyên n thỏa mãn Đề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16. Các số đó là n ϵ {….}

Trả lời: ……

Câu 10: Cho x và y thỏa mãnĐề thi giải Toán trên mạng lớp 7 vòng 16 và y – x = 4. Khi đó giá trị của x + y bằng bao nhiêu?

Trả lời: ……

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 7 vòng 16 năm 2016 – 2017

Bài 1: Đập dế

Câu 1: 16 Câu 6: C

Câu 2: -13 Câu 7: 8

Câu 3: -5 Câu 8: 8

Câu 4: 3 Câu 9: 0

Câu 5: 17 Câu 10: 13

Bài 2: Điền kết quả thích hợp vào chỗ chấm

Câu 1: 55 Câu 6: 55

Câu 2: 3 Câu 7: 140;350;150

Câu 3: 0,3 Câu 8: 210

Câu 4: -2,2 Câu 9: 45

Câu 5: 32,4 Câu 10: 12

Bài 3: 12 con giáp

Câu 1: 15; 12; 10 Câu 6: 1

Câu 2: -2/3 Câu 7: -1;0;1

Câu 3: 2 Câu 8: -4;0;2;6

Câu 4: 63 Câu 9: 3

Câu 5: 90 Câu 10: 24