Giáo án dạy thêm môn Toán lớp 8 | Daohongdonvenus.com

Buổi 2: ÔN TẬP ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC

CỦA HÌNH THANG

I- Mục tiêu cần đạt.

1. Kiến thức: Nắm vững hơn định nghĩa các định 1, định lý 2 về đường trung

bình của tam giác.

2. năng: Biết vận dụng tốt các định v đường trung bình của tam giác để giải

các bài tập nh toán, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đoạn thẳng song

song.

3. Thái độ: Rèn luyện cách lập luận trong chứng minh định lý và vận dụng các định

lý vào giải các bài toán thực tế.

II- Chuẩn bị:

GV: Nội dung bài

III- Tiến trình bài giảng.

1. Ổn đinh tổ chức:

2. Kiểm tra bài cũ:

HS1: Phát biểu định nghĩa đường trung bình của tam giác của hình thang.

3. Bài mới:

I. thuyết:

1. Định lí: Đường trung bình của tam giác

Định lí1: Đường thẳng đi qua trung điểm

một cạnh của tam giác và song song với

cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ

ba.

Định nghĩa: Đường trung bình của tam giác

là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của

tam giác.

II. Bài tập:

HS vẽ hình

– Ta chứng minh BC//AD

– Chỉ ra hai góc so le trong bằng nhau

Ta có

=> BC//AD

Vậy ABCD là hình thang

HS vẽ hình