Giấy đề nghị thanh toán | Daohongdonvenus.com

Giấy đề nghị thanh toán được dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán.

Giấy đề nghị thanh toán được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC,Thông tư 22/2014/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau đây là 3 mẫu giấy tạm ứng thanh toán và cách viết mời các bạn cùng tham khảo tại đây.

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:.……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………………..

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):…………………………………………………………………..

(Kèm theo ……………………………………. chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………

Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………..

Nội dung thanh toán:…………………………………………………….

Số tiền:……………………….. (Viết bằng chữ):………………………

…………………………………………………………………………………..

(Kèm theo:…………………………… chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 22/2014/TT-BTC

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ………………………….

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm…….

Kính gửi:………………………………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………………………..

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………………

Số tiền: …………………….(Viết bằng chữ):………………………………………………………………

(Kèm theo ……………………………………………………………………..chứng từ gốc).

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

  • Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng số và bằng chữ).
  • Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
  • Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Sau khi mua hàng hoặc sau khi chi tiêu cho những nhiệm vụ được giao, người mua hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán trưởng soát xét và ghi ý kiến đề nghị giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.