Giấy khai sinh (bản sao) | Daohongdonvenus.com

Giấy khai sinh được xem như là giấy tờ hộ tịch “gốc”, đầu tiên và quan trọng nhất của mỗi cá nhân. Chính vì quan trọng nên luôn phải có nhiều bản sao Giấy khai sinh để sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Sau đây Download.vn giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy khai sinh bản sao mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 04/2020/TT-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành ngày 28/05/2020. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi và tải tại đây.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———-

Số (1)…………………..

GIẤY KHAI SINH
(BẢN SAO)

Họ chữ đệm, tên:.……………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …………………Ghi bằng chữ:………..

…………………………………………………………………………………

Giới tính……………….Dân tộc………….Quốc tịch………………..

Nơi sinh:……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Quê quán………………………………………………………………….

Số định danh cá nhân:…………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người mẹ:…………………………………………..

Năm sinh:……………………Dân tộc: …………Quốc tịch: ……….

Nơi thường trú……………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người cha:………………………………………

Năm sinh:……………………Dân tộc: …………Quốc tịch: ……….

Nơi thường trú……………………………………………………………

Họ, chữ đệm, tên người đi khai sinh:………………………………

giấy tờ tùy thân:……………………………………………………………

Nơi đăng ký khai sinh:……………………………………………………

NGƯỜI KÝ GIẤY KHAI SINH
(Đã ký)

………………………………………

……………………………………..

……………………………………..(2)

Số(3)…../GKS-BS

Sao từ(4)………………….

…….ngày …..tháng ……năm…………

NGƯỜI KÝ
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

(3) Ghi theo số trong số theo dõi việc cấp bản sao của cơ quan cấp bản sao Trích lục hộ tịch.

(4) Tùy theo cách thức thực hiện, ghi rõ căn cứ cấp bản sao từ “Sổ đăng ký khai sinh” hoặc “Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử“.