Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT môn Văn THPT theo Công văn 4040 | Daohongdonvenus.com

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

dạng biểu hiện của ngôn

ng sinh hoạt)

Phong cách nn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

III. Luyn tập: bài tp 3

Khuyến khích học sinh tự đọc

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)

ch hợp thành một bài: tập trungo mục

3 phần I i Phong cách ngôn ngữ sinh

hoạt; phần II bài tập 1, 2 phần III bài

Phong cách nn ngữ sinh hoạt tiếp theo.

Khuyến khích học sinh t đọc

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Khuyến khích học sinh t đọc

Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp

theo)

Khuyến khích học sinh t đọc

Lập n ý bài văn tự sự

Khuyến khích học sinh t đọc

Miêu t và biểu cảm trong bàin tự sự

Khuyến khích học sinh t đọc

Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Khuyến khích học sinh t đọc

m tắt văn bản thuyết minh

Khuyến khích học sinh t đọc

Lập kế hoạch cá nhân

Khuyến khích học sinh t đọc

Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Khuyến khích học sinh t đọc

Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết

minh

Khuyến khích học sinh t đọc

Phương pháp thuyết minh

I. Tm quan trng ca

phương pháp thuyết minh,

II. Mt s phương pháp

thuyết minh: mc 1 (ôn tp

các phương pháp thuyết

minh đã học), III. u cu

Khuyến khích học sinh t đọc