Lý thuyết & bài tập | Daohongdonvenus

Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số thuộc chương trình toán lớp 12. Bài viết này chúng ta sẽ điểm qua 3 dạng đồ thị cơ bản nhất gồm: Hàm số bậc 3, hàm phân thức, hàm trùng phương. Mỗi dạng đồ thị sẽ đều có ví dụ và bài tập tự luyện cơ bản.

Dạng 1: Khảo sát sự biến thiên hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d

#1.Tập xác định: D = ℝ

Tính y’ và cho y’ = 0 ⇒ các nghiệm (nếu có)

Tính các giới hạn:

#2. Lập bảng biến thiên

  • Nếu y’ = 0 có hai nghiệm thì dấu của y’ là: “trong trái ngoài cùng”
  • Nếu y’ = 0 có nghiệm kép thì dấu của y’ là: “luôn cùng dấu với a” ngoại trừ tại nghiệm kép.
  • Nếu y’ = 0 vô nghiệm thì dấu của y’ là: “luôn cùng dấu với a”

#3. Kết luận

Tính chất đơn điệu của hàm số.

Cực trị hàm số

Chọn vài điểm đặc biệt vẽ đồ thị hàm số. Đồ thị có 6 dạng như sau:

Khảo sát sự biến thiên hàm số y = ax3 + bx2 + cx + d

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x3 − 3x + 1.

Lời giải.

Tập xác định: D = ℝ; y’ = 3x2 − 3

y’ = 0 ⇔

Từ bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; -1) và (1; +∞), nghịch biến trên khoảng (-1; 1)

Hàm số đạt cực đại tại x = -1; y = 3, hàm số đạt cực tiểu tại x = 1; y = -1.

Đồ thị hàm số đi qua các điểm: (-2; -1), (-1; 3), (0; 1), (1; -1), (2; 3)

Dạng 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c

Tập xác định: D = ℝ

Tính y’ và cho y’ = 0 (có 3 có nghiệm hoặc có 1 nghiệm và luôn có 1 nghiệm x = 0).

Tính giới hạn:

Lập bảng biến thiên: “Bên phải bảng biến thiên, dấu y’ luôn cùng dấu với a”.

Kết luận:

Tính chất đơn điệu.

Cực trị hàm số.

Giới hạn của hàm số.

Vẽ đồ thị: Chọn vài điểm đặc biệt vẽ đồ thị hàm số

Đồ thị hàm số có 4 dạng sau:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số y = ax4 + bx2 + c

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Lời giải.

Tập xác định: D = ℝ

y’ = x3 − x;

y’ = 0 ⇔

Từ bảng biến thiên:

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; +∞), nghịch biến trên các khoảng (-∞; -1) và (0; 1).

Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và y =

, đạt cực tiểu tại x = ±1 và yCT = -1.

Đồ thị hàm số đi qua các điểm

Dạng 3: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Tập xác định:

Tính

(y’ hoặc dương hoặc âm ∀ x ∈ D)

Đường tiệm cận:

Tiệm cận đứng:

Tiệm cận ngang:

Lập bảng biến thiên: Khi x → ±∞, thì

Kết luận:

Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định hoặc luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Vẽ đồ thị: Đồ thị có 2 dạng và luôn luôn nhận giao điểm của hai đường tiệm cận là tâm đối xứng.

Vẽ đồ thị: Lấy thêm vài điểm đặc biệt.

Đồ thị có 2 dạng sau:

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số phân thức

Ví dụ 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Lời giải.

Tập xác định: D = ℝ {-1}

, ∀ x ∈ D.

Bảng biến thiên

Hàm số đồng biến trên các khoảng (-∞; -1) và (-1; +∞) và không có cực trị.

Đồ thị: Đồ thị hàm số qua các điểm (0; -1),

và nhận I(-1; 2) làm tâm đối xứng.

Tài liệu khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Tổng hợp các tài liệu về khảo sát bảng biến thiên và đồ thị của hàm số có đáp án và lời giải chi tiết, cập nhật nhiều bài tập mới, chia phần bài tập và lời giải giúp học sinh tự luyện tập hằng ngày.

#1. Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả Th.S Đặng Việt Đông
Số trang 151
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu

Chủ đề 1: Bảng biến

– Dạng 1: Nhận dạng BBT

– Dạng 2: BBT với sự đơn điệu của hàm số

– Dạng 3: BBT với cực trị hàm số

– Dạng 4: BBT với gtln, gtnn của hàm số

– Dạng 5: BBT với tiệm cận của đồ thị hàm số

Chủ đề 2: Đồ thị hàm số

– Dạng 1: Đồ thị với sự đơn điệu của hàm số

– Dạng 2: Đồ thị với cực trị hàm số

– Dạng 3: Đồ thị với gtln, gtnn của hàm số

– Dạng 4: Đồ thị với tiệm cận của đồ thị hàm số

– Dạng 5: Nhận dạng đồ thị của các hàm số

– Dạng 6: Xét dấu các hệ số dựa vào bbt và đồ thị

– Dạng 7: Xét sự tương giao bằng bbt và đồ thị

– Dạng 8: Đồ thị hàm trị tuyệt đối

– Dạng 9: Xét sự tương giao với BBT và đồ thị hàm chứa trị tuyệt đối.

Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 1

Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 2Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 3Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 4Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 5Chuyên đề bảng biến thiên và đồ thị hàm số 6

#2. Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021

Thông tin tài liệu
Tác giả Thầy Nguyễn Bảo Vương
Số trang 151
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu

Dạng 1: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số thông qua bảng biến thiên, đồ thị

Dạng 2: Tìm khoảng đơn điệu của hàm số cho trước

Dạng 3: Tìm m để hàm số bậc 3 đơn điệu trên khoảng cho trước

Dạng 4: Tìm m để hàm số khác đơn điệu trên khoảng cho trước

Dạng 5: Tìm m để hàm số trùng phương có cực trị thỏa mãn điều kiện cho trước

Dạng 6: Tìm m để hàm số bậc 2 trên bậc 1 có cực trị thỏa mãn yêu cầu bài toán

Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021  1

Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021  2Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021 3Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021 4Chuyên đề khảo sát và vẽ đồ thị hàm số ôn thi THPT 2021 5

#3. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Thông tin tài liệu
Tác giả Thầy Huỳnh Đức Khánh
Số trang 159
Lời giải chi tiết

Mục lục tài liệu

Tài liệu xoay quanh 4 dạng toán cơ bản sau đây:

– Dạng 1: Đồ thị của hàm số

– Dạng 2: Bảng biến thiên

– Dạng 3: Phép suy của đồ thị

– Dạng 4: Tính chất của đồ thị hàm số

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo dục