Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2020 – 2021 bao gồm ma trận đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 2 chuẩn 4 mức độ theo Thông tư 22. Đây là tài liệu khá hữu ích để thầy cô tham khảo, ra đề thi cuối học kì 1 lớp 2 của mình. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt năm 2020 – 2021

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 3 2 1 6
Câu số 1; 2;3 4;5 7
2 Kiến thức Tiếng Việt Số câu 1 1 1 3
Câu số 6 8 9
Tổng số câu 3 3 2 1 9

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu, câu số, số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học và thống kê Số câu 1 4 1 2 4 4
Câu số 1 1,2,3,4 2 4,5 4 4
Số điểm 2 2 1 1 2 4
Đại lượng và đo đại lượng: Số câu 1 1 2
Câu số 6 5 2
Số điểm 0,5 0,5 1
Yếu tố hình học: Số câu 1 1
Câu số 7 1
Số điểm 0,5 0,5
Giải bài toán có lời văn Số câu 1 1 1 1
Câu số 8 3 1 1
Số điểm 0,5 2 0,5 2
Tổng Số câu 2 1 4 1 2 1 2 8 5
3 5 3 2 13
Số điểm 1 2 2 1 1 2 1 4 6
3 3 3 1 10
Tỉ lệ % 10 20 20 10 10 20 10 40 60
30 30 30 10 100