Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 4 năm học 2020 – 2021 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học và Lịch sử – Địa lý lớp 4. Với bảng ma trận này thầy cô dễ dàng ra đề thi học kì 2 cho các em học sinh lớp 4 của mình. Sau đây mời thầy cô cùng tham khảo.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu; Câu số; Số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

Đọc – hiểu văn bản: Xác định, nhận xét hình ảnh nhân vật, chi tiết ý nghĩa trong bài học. Hiểu nội dung ý nghĩa bài. Giải thích chi tiết bằng suy luận để rút ra trọng tâm bài đọc, liên hệ thực tế.

Số câu

4

1

Câu số

1,2,34

6

Số điểm

2

0,5

Kiến thức tiếng Việt:

– Nắm được một số từ ngữ thuộc hai chủ điểm đã học (Khám phá thế giới, Tình yêu cuộc sống); bước đầu giải thích được nghĩa từ và đặt câu với từ ngữ thuộc 2 chủ điểm.

– Nhận biết được câu hỏi, câu kể, câu cảm, câu khiến trong bài văn; tìm được trạng ngữ chỉ thời gian, chỉ nơi chốn trong bài văn đã cho.

Số câu

1

2

1

2

1

Câu số

5

7,8

9

10,

11

12

Số điểm

0,5

1

0,5

1,5

1

Tổng số câu
Tổng số điểm 2,5 2 1,5 1 4 3
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100%

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng
Mức 4
VD sáng tạo
TỔNG
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 3 1 2 1 4 3
Số điểm 1,5 1 3,5 1 2,5 4,5
Đại lượng và đo đại lượng Số câu 1 1
Số điểm 0,5 0,5
Yếu tố hình học Số câu 1 1
Số điểm 1,5 1
Giải toán có lời văn Số câu 1 1
Số điểm 1,5 1,5
Tổng Số câu 4 3 2 1 1 6 4
Số điểm 2,5 2,5 3,5 1,5 1,0 4 6

Ma trận đề thi học kì 2 môn Khoa học lớp 4

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Không khí: Nêu được tính chất của không khí; cách bảo vệ bầu không khí Số câu 2 2
Câu số Câu 1,8 Câu 1,8
Số điểm 2,0 2,0
2. Âm thanh: Vai trò và tác dụng của âm thanh Số câu 1 1 2
Câu số Câu 2 Câu 6 Câu 2,6
Số điểm 1,0 1,0 2,0
3. Ánh sáng: Giải thích một số hiện tượng đơn giản trong cuộc sống Số câu 1 1 1 1
Câu số Câu 5 Câu 10 Câu 5 Câu 10
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
4. Nhiệt độ: Biết được nhiệt độ của cơ thể người khỏe mạnh Số câu 1 1
Câu số Câu 3 Câu 3
Số điểm 1,0 1,0
5. Trao đổi chất ở thực vật Trình bày được sự trao đổi chất của thực vật với môi trường Số câu 1 1 1 1 1
Câu số Câu 4 Câu 7 Câu 9 Câu 4 Câu 9
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 4 3 2 1 8 2
Câu số 2,3,4,5 1,7,8 9,10 6 1-85,6,7,8 9,10
Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 80 20
Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 80% 20%

Ma trận đề thi cuối học kì 2 môn Sử – Địa lớp 4

Mạch nội dung

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

1. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

Số câu

1

1

số điểm

2. Buổi đầu thời Nguyễn(từ năm 1802 đến năm 1858)

Số câu

1

Số điểm

3.Buổi đầu độc lập ( từ năm 938 đến năm 1009)

Số câu

1

1

Số điểm

4. Nước Đại Việt dưới thời Trần (từ năm 1226 đến năm 1400)

Số câu

1

Số điểm

5. Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (thế kỉ XV)

Số câu

1

1

1

Số điểm

1ss

1. Dãy Hoàng Liên Sơn

Số câu

1

1

Số điểm

2. Tây Nguyên

Số câu

1

1

Số điểm

1d

3. Đồng bằng Bắc Bộ

Số câu

Số điểm

4 Hệ thống số liệu dân số của một số thành phố

Số câu

1

1

Số điểm

5. Biển đảo

Quần đảo

Số câu

1

1

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

4

2

10

Số điểm

10