Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2020 | Daohongdonvenus.com

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 5 năm 2020 – 2021 theo Thông tư 22 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 môn: Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử – Địa lý, Tin học lớp 5.

Bảng ma trận được thiết kế theo 4 mức độ của Thông tư 22, giúp thầy cô dễ dàng tham khảo để ra đề thi cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Ma trận đề thi học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL
Số học Số câu 2 1 2 1
Câu số 1,2 8
Số điểm 1 2 1 2
Đại lượng Số câu 1 1
Câu số 7
Số điểm 1 1
Hình học Số câu 1 1 1 2 1
Câu số 3 5 9
Số điểm 0,5 1 2 1,5 2
Giải toán có lời văn Số câu 2 1 2 1
Câu số 4; 6 10
Số điểm 1,5 1 1,5 1
Tổng Số câu 2 2 1 3 1 1 7 3
Số điểm 1 1,5 2 2,5 2 1 5 5

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

TT Chủ đề
Mạch KT, KN
Mức 1
(20%)
Mức 2
(20%)
Mức 3 (30%) Mức 4 (30%) Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1 Đọc hiểu văn bản Số câu 2 2 1 1 6
Số điểm 1 1 1 1 4
2 Kiến thức Tiếng Việt Số câu 1 1 1 1 4
Số điểm 0,5 0,5 1 1 3
Tổng Số câu 3 3 2 2 10
Số điểm 1,5 1,5 2 2 7

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2020 – 2021

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH TN TL/ TH Tổng TL

1. Lập trình logo nâng cao: tìm hiểu và thực hành thủ tục

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

10%

2. Lập trình logo nâng cao: Biến và chương trình con.

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

5%

3. Làm quen với bảng tính: cơ bản về bảng tính, trang trí và chèn đối tượng bảng tính

Số câu

1

1

TH

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

0.5

4.5

45%

4. Làm quen với bảng tính: Sử dụng bảng tính, lập công thức đơn giản, sắp xếp và lọc dữ liệu bảng tính.

Số câu

1

1

TH

2

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

40%

Tổng Số câu 2 4 0 1 TH 1 8+TH
Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15′) 8 4 40%
Thực hành (20′) 1 TH 6 60%

Ma trận đề thi học kì II môn Khoa học lớp 5

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 + 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Sự biến đổi của chất Số câu 2 1 2 1
Câu số 1, 2 11
Số điểm 1 đ 1 đ 1 đ 1 đ
2. Sử dụng năng lượng Số câu 1 1 1 1
Câu số 5 10
Số điểm 1 đ 1 đ 1 đ 1 đ
3. Sự sinh sản của thực vật Số câu 2 2
Câu số 6, 7
Số điểm 2 đ 2 đ
4. Sự sinh sản của động vật Số câu 1 1 1 1
Câu số 3 8
Số điểm 0,5 đ 1 đ 0,5 đ 1 đ
5. Môi trường và tài nguyên Số câu 1 1 1 1
Câu số 4 12
Số điểm 0,5 đ 1 đ 0,5 đ 1 đ
6. Mối quan hệ giữa môi trường và con người Số câu 1 1
Câu số 9
Số điểm 1 đ 1 đ
Tổng số câu 7 1 3 1 7 5
Tổng số 8 3 1 12
Tổng số điểm 6 điểm 3 điểm 1 điểm 10 điểm

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5

TT Chủ đề Số câu,
Câu số, Số điểm
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL

1

Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

Số câu

1

1

Câu số

2

Số điểm

0,5

1,0

2

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 – 1975)

Số câu

1

2

1

2

Câu số

1

4,5

Số điểm

0,5

2,0

1,0

2,0

3

Xây dựng chủ nghĩa
xã hội trong cả nước
(từ 1975 đến nay)

Số câu

1

1

Câu số

3

Số điểm

2,0

1,0

4

ĐỊA LÍ THẾ GIỚI

Số câu 3 1 1 3 2
Câu số 6,7,8 9 10
Số điểm 3,0 1,0 1,0 3,0 2,0
Tổng cộng Số câu 5 1 1 2 1 6 4
Câu số 1.2.6,7,8 3 9 4,5 10
Số điểm 4,0 2,0 1,0 2,0 1,0 6,0 4,0