Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế | Daohongdonvenus.com

Mẫu 25/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành được ban hành theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn đăng ký thuế.

Văn bản khôi phục mã số thuế là mẫu văn bản được lập ra nhằm khôi phục lại mã số thuế đã bị hủy bỏ. Nội dung văn bản cần nêu rõ thông tin người nộp thuế, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, địa chỉ kinh doanh, lý do khôi phục mã số thuế cũng như hồ sơ đính kèm gồm những gì? Nội dung chi tiết mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Văn bản khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

…., ngày tháng năm ….

THÔNG BÁO
Đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………

2. Mã số thuế: ……………………………………………

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): …………………………………………………

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………

…………………………………………………………

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Văn bản khôi phục mã số thuế theo Thông tư 95

Mẫu số: 25/ĐK – TCT
(Ban hành theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: ………………….

….., ngày …… tháng …….. năm …….

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ

Kính gửi:…………………………………………………………………………………….

Tên người nộp thuế (ghi theo đăng ký thuế):…………………………………..

Mã số thuế:………………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở chính (ghi theo đăng ký thuế):…………………………………….

Địa chỉ kinh doanh (nếu có):…………………………………………………………..

Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế:……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Hồ sơ đính kèm:

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.

Ghi chú:

Hộ, cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh không cần đóng dấu.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ngoài ra, để kiểm tra được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình thông qua chứng minh thư hoặc hộ chiếu rồi. Các bạn cùng tham khảo thêm Hướng dẫn Tra mã số thuế cá nhân,tra MST trực tuyến nhanh nhất được Download.vn giới thiệu chi tiết, nhanh chóng tra cứu được mã số thuế thu nhập cá nhân của mình hay của doanh nghiệp, chỉ với 3 bước rất đơn giản và nhanh chóng bạn có thể kiểm tra được mã số thuế cá nhân của mình khi cần. Mời các bạn cùng tham khảo.