Mẫu Bảng lương Nhân viên | Daohongdonvenus.com

Bảng lương nhân viên là mẫu bảng được gửi hàng tháng cho nhân viên. Mẫu bảng thanh toán cho nhân viên này sẽ bao gồm chi tiết các khoản lương hàng tháng của nhân viên. Dưới đây là mẫu bảng tính thanh toán tiền lương trên cho dân kế toán tham khảo khi thực hiện tính và gửi lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty.

Lưu ý: Đây là mẫu bảng lương hàng tháng cho từng nhân viên, nếu bạn muốn tìm mẫu tổng hợp tính lương cho cả công ty trên file Excel thì hãy tham khảo Mẫu bảng tính lương.

Công ty…………

Địa chỉ:…………

LOGO CÔNG TY

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN

Tháng… năm…

Đơn vị tính: VNĐ

Họ tên
Phòng ban
Số ngày công
Ngày nghỉ không tính phép
Ngày nghỉ lễ
Ngày nghỉ tính phép
Mức lương
Tổng tiền lương Lương cơ bản
Lương làm thêm giờ
Thưởng hiệu suất công việc
Lương hiệu quả
Thưởng chuyên cần
Các khoản giảm trừ lương
Hỗ trợ điện thoại
Hỗ trợ ăn ca
Hỗ trợ xăng xe
Hỗ trợ đi lại
Hỗ trợ nhà ở
Công tác phí
Tổng thu nhập

Tạm ứng lương kỳ I

Các khoản phải khấu trừ vào lương BHXH (…%)
BHYT (…%)
BHTN (…%)
Truy thu
Thuế TNCN
Tổng

Thực lĩnh

Download Mẫu Bảng lương Nhân viên để có thể chỉnh sửa và sử dụng!