Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn | Daohongdonvenus.com

Xin giới thiệu đến các bạn Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn được Download.vn sưu tầm và tổng hợp chính xác nhất. Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn được lập ra khi có cuộc họp về công đoàn. Mẫu biên bản nêu rõ thông tin về thành phần tham dự cuộc họp, nội dung của cuộc họp, thời gian và địa điểm diễn ra cuộc họp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Mẫu biên bản cuộc họp công đoàn

CÔNG ĐOÀN ………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————–

Số: …../BB-CĐCS

…………., ngày…tháng….năm…..

BIÊN BẢN CUỘC HỌP CÔNG ĐOÀN

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

– Thời gian bắt đầu:……………………………………………………………………………………………

– Địa điểm:……………………………………………………………………………………………………..

– Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………………

Số lượng ……… người/Tổng số ……… người.

Vắng: số lượng ……….. người.

Tên người vắng ………………………………………………….. lí do………………………………….

– Chủ trì:……………………………………………………………………………………………………….

– Thư ký (người ghi biên bản):………………………………………………………………………..

II. Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/ hội nghị có thể gồm các phần sau):

1. Sinh hoạt văn bản

Đ/c ………………………………………………………..sinh hoạt các văn bản chỉ đạo, chế độ chính sách mới ban hành gồm (liệt kê tên các văn bản)

…………………………………………………………………………………………………………………….

2. Sơ kết tháng qua và phương hướng tháng tới

Đ/c……………………………………………………….. thông qua báo cáo tháng ……….., chương trình hoạt động tháng …….. (đính kèm)

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Thảo luận

3.1. Đ/c………………………………………………… gợi ý thảo luận gồm các nội dung sau: (ghi tóm tắt)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Đ/c ………………………………… (ghi tóm tắt ý kiến phát biểu)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

3.3. Đ/c……………………………………………………………………………………………………….

4. Kết luận của người chủ trì

Đ/c ………………………………………………………… Kết luận về nội dung thảo luận:(Tóm tắt nội dung kết luận)

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

5. Thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (nếu là Hội nghị)

Đ/c………………………………………………………………………. thông qua dự thảo Nghị quyết hội nghị (đính kèm)

Hội nghị biểu quyết nhất trí …………./……… (tỉ lệ ………%)

Cuộc họp/ Hội nghị kết thúc vào ……….. giờ ……….., ngày ……….. tháng …….. năm ……/.

Thư ký
(Chữ ký, đóng dấu nếu có)
Họ và tên

Chủ trì
(Chữ ký)
Họ và tên