Mẫu đơn xin rút học bạ | Daohongdonvenus.com

Mẫu đơn xin rút học bạ được lập ra để xin rút học bạ, làm hồ sơ chuyển trường, chuyển cấp. Mẫu đơn rút học bạ cần nêu rõ thông tin của người làm đơn, học sinh, lý do xin rút… Sau đó ký tên, rồi nộp lên hiệu trưởng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN RÚT HỌC BẠ

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học…………..

Tôi tên: ……………………………………………………………………

Là cha (mẹ) học sinh: ……………………………..………………………

Lớp: ……………….…… Năm học: …………………………………….

Ngày sinh: …………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ………….…………………………..…………………

………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin cho cháu rút học bạ tại trường

Lý do: ………………………………….……………………………………

……………………………………………….………………………………

Kính mong Hiệu trưởng trường Tiểu học …………. xem xét.

Trân thành cảm ơn!

……, ngày ……tháng……năm ….

Người làm đơn