Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập | Daohongdonvenus.com

Phiếu nhận xét sinh viên của đơn vị thực tập là mẫu phiếu nhận xét của cán bộ cơ quan hướng dẫn sinh viên thực tập nhằm đánh giá lại quá trình làm việc của sinh viên có đạt hiệu quả hay chưa theo các tiêu chí như ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần thái độ học tập, lối sống quan hệ với mọi người.

Sau đây là nội dung chi tiết 3 mẫu phiếu đánh giá thực tập, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

PHIẾU NHẬN XÉT SINH VIÊN
CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên:………………………………………………………..

Lớp: Khóa Khoa:…………………… trực thuộc Trường……………..

Trong thời gian từ ngày tháng năm….. .. đến ngày tháng năm……..

Tại :………………………………………………………………………………

Địa chỉ :…………………………………………………………………………

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét đánh giá như sau :

1. Về ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Về tinh thần thái độ học tập:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Về quan hệ, lối sống:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

4. Các nhận xét khác:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Đánh giá chung sau khi thực tập:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Ngày …..tháng ….năm………….
Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ và tên)
Xác nhận của đơn vị thực tập
 (Ký và ghi rõ họ và tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————-

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT THỰC TẬP

Họ và tên cán bộ hướng dẫn thực tập: …………………

Đơn vị thực tập:……………………………………………..……

Điện thoại liên lạc:…………………………………………………

Tên sinh viên thực tập:……………………….. MSSV:………..

Thời gian thực tập: Từ ngày………………Đến ngày………….

Nội dung đánh giá Tốt Khá Trung bình Kém
Thực hiện nội quy làm việc tại công ty
Thái độ thực tập
Ý thức kỷ luật
Tác phong
Kiến thức chuyên môn
Khả năng hoàn thành công việc
Khả năng hòa nhập và thích nghi công việc
Tính năng động và sáng tạo trong công việc

Nhận xét chung:…………………………………………………

………………………………………………………………………..

Điểm đánh giá quá trình thực tập (theo thang điểm 10):………….

XÁC NHẬN CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

…………..