Phiếu quyết định hình thức kỷ luật Đảng viên 2020 | Daohongdonvenus.com

Mẫu phiếu biểu quyết đề nghị thi hành kỷ luật đối với Đảng viên là biểu mẫu được lập ra để lấy ý kiến của các thành viên trong việc có tiến hành thi hành kỷ luật đối với Đảng viên.

Đây là mẫu phiếu mới nhất được ban hành kèm theo Hướng dẫn 01-HD/UBKTTW do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải mẫu phiếu tại đây.

HUYỆN (QUẬN) ỦY ………….
ỦY BAN KIỂM TRA
——-

ĐẢNG CNG SẢN VIỆT NAM
—————

………., ngày ….. tháng ….. năm 201…..

PHIẾU BIỂU QUYẾT
đề nghị hình thức kỷ luật đối với đồng chí… (họ và tên, chức vụ)

1- Không kỷ luật ………………………………………………………………….. □

2- Khiển trách ……………………………………………………………………… □

3- Cảnh cáo …………………………………………………………………………□

4- Cách chức (Ghi đầy đủ chức vụ khi vi phạm và hiện tại của đảng viên) . …□

– …………………………………………………………………………………..……□

– ……………………………………………………………………………………… □

Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng                                                     □

5- Khai trừ                                                                                                         □

Ghi chú: – Đng chí đng ý trường hợp nào thì đánh du x vào ô tương ng.