Viết lại câu điều kiện | Daohongdonvenus.com

Bài tập viết lại câu điều kiện là một dạng bài tập rất phổ biến, thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, bài thi môn tiếng Anh.

Trong bài viết dưới đây Download.vn sẽ giới thiệu đến các bạn cách viết lại câu điều kiện và một số bài tập thực hành. Thông qua tài liệu này các bạn sẽ có thêm nhiều tư liệu tham khảo, luyện tập củng cố kiến thức để làm tốt các bài tập tiếng Anh. Ngoài ra các bạn tham khảo thêm một số bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh.

Bài tập viết lại câu điều kiện trong tiếng Anh

Cách viết lại câu điều kiện

Cách nhận dạng: dựa vào các liên từ nối giữa 2 vế câu như: so, that’s why, because.

Những mẹo làm bài nhanh trong trường không hiểu nghĩa hoàn toàn:

  • Nếu cả 2 vế trong câu sử dụng liên từ đều chia ở thì tương lai đơn thì ta dùng cấu trúc câu điều kiện loại 1 (chú ý không cần phủ định mệnh đề trong câu)
  • Nếu một vế thì hiện tại còn một vế ở thì tương lai hoặc hiện tại thì ta vẫn sử dung if loại 2 (chú ý lúc này ta cần phủ định lại mệnh đề trong câu)
  • Nếu 2 vế có một thì quá khứ thì ta dùng câu điều kiện loại 3
  • Trong câu có các liên từ nếu phủ định rồi thi khi viết cấu trúc if ta bỏ “not” và ngược lại
  • Xuất hiện từ because ở vế nào ta thay thế bằng từ “if” ở vế đó.
  • Nếu xuất hiện các từ như: so hoặc that’s why thì ta để từ “if” ở vế còn lại trong câu.

Một số ví dụ minh họa

E.g: I did not buy that because it was not discounted.

→ If it had discounted, I would have bought.

E.g: She doesn’t like spicy food, so she doesn’t eat any food at the party.

→ If she liked spicy food, she would eat any food at the party.

Bài tập viết lại câu điều kiện

I. Complete each of the following sentences so that it means the same as the sentence before

1. She doesn’t live in London because she doesn’t know anyone there

→ She’d ……………………………………………………………….

2. I can’t live in the country because I can’t find a job there

→ I’d ………………………………………………………………..

3. I don’t have a spare ticket. I can’t take you to the concert

→ If I …………………………………………………………………

4. The schoolchildren sowed some seeds, but they forgot to water them so they didn’t grow.

→ If the children ………………………………………………………..

5. They don’t understand the problem. They won’t find a solution

→ If they …………………………………………………………….

6. He sits around too much. He isn’t fit.

→ If he ………………………………………………………………

7. Carol didn’t answer the phone because she was studying..

→ If Carol ……………………………………………………

8. Rita is exhausted today because she didn’t get any sleep last night.

→ If Rita ………………………………………………………

9. She’s very thin; perhaps that’s why she feels cold so much.

→ If she …………………………………………………….

10. He never polishes his shoes, so he never looks smart

→ If he ……………………………………………………..

11. He can’t park near his office; that’s why he doesn’t come by car

→ If he ……………………………………………………..

12. My house is guarded by two big dogs. That’s the only reason it isn’t broken into every night

→ If my house …………………………………………………………

13. The flats are not clearly numbered, so it is very difficult to find anyone.

→ If the flats …..………………………………………………………..

14. I don’t know her e-mail address, so I can’t tell you

→ If I …………………………………………………………………….

15. She works in the evening. She has no time to play with her children

→ If she ………………………………………………………………….

16. I don’t want them to be upset, so I’ve decided not to tell them what happened.

→ They ……………………………………………………………..

17. I am not tall enough to join the basketball team

→ If I ……………………………………………………………………

18. He doesn’t see the signal so he doesn’t stop his car

→ If he ………………………………………………………………….

19. Peter gets bad marks because he doesn’t prepare his lessons well

→ If Peter ………………………………………………………………

20. Mary doesn’t have enough money. She can’t buy a new car.

→ If Mary ………………………………………………………………

21. Go right now or you’ll be late for the train.

→ If you………………………………………………………………….

22. He doesn’t apply for the job because he doesn’t have enough qualifications.

→ If he ………………………………………………………………….

23. Hurry up, or we will be late for the exam.

→ If we …………………………………………………………………

24. They do not understand you because you do not often talk to them.

→ If you …………………………………………………………………

25. Because you speak English unnaturally, they do not understand you.

→ If you …………………………………………………………………

ĐÁP ÁN

1. She’d live in London if she knew someone there.

2. I’d live in the country if I could find a job there.

3. If I had a spare ticket, I’d take you to the concert.

4. If the schoolchildren watered some seeds, they would grow.

5. If they understood the problem, they’d find the solution.

6. If he didn’t sit around too much, he’d be fit.

7. If Carol hadn’t been studying, she’d have answered the phone.

8. If Rita had got some sleep last night, she wouldn’t be exhausted today.

9. If she weren’t/wasn’t too thin, she wouldn’t feel cold so much.

10. If he polished his shoes, he’d look smart.

11. If he could park near his office, he’d come by car.

12. If my house were/was guarded by two big dogs, it’d be broken into every night.

13. If the flats were clearly numbered, it’d be easy/wouldn’t be difficult to find someone/anyone.

14. If I knew her e-mail address, I could tell you.

15. If she didn’t work in the evening, she’d have time to play with her children.

16. They’d be upset if I told them what happened.

17. If I were/was tall enough, I would join the basketball team.

18. If he saw the signal, he’d stop his car.

19. If Peter prepared his lessons well, he wouldn’t get bad marks/would get good marks.

20. If Mary had enough money, she’d buy a new car.

21. If you don’t go right now, you’ll be late for the train.

22. If he had enough qualifications, he’d apply for the job.

23. If we don’t hurry, we’ll be late for the exam.

24. If you often talked to them, they’d understand you.

If you spoke English naturally, they’d understand you.

Exercise 2: Make conditional sentences:

1. Keep silent or you’ll wake the baby up.

→ If you don’t keep silent, you will wake the baby up.

2. Stop talking or you won’t understand the lesson.

→ If………………………………………..….…….

3. I don’t know her number, so I don’t ring her up.

→If………………………………………..….……..

4. I don’t know the answer, so I can’t tell you.

→ If …………………………………………….………..

5. We got lost because we didn’t have a map.

→ If …………………………………….……..…….……

6. Susan felt sick because she ate four cream cakes.

→……………………………………………..……

8. He lost his job because he was late every day.

→………………………………………………………

9. Peter is fat because he eats so many chips.

→…………………………………………………………..

10. Robert got a bad cough because he started smoking cigarettes.

→………………………………..…..

Exercise 3: Rewrite the following sentences:

1. He can’t go out because he has to study for his exam.

=> If…………………………………………………..

2. She is lazy so she can’t pass the exam.

If…………………………………………………………

3. He will pay me tonight; I will have enough money to buy a car.

=> If…………………………………………………………….

4. He smokes too much; that’s why he can’t get rid of his cough.

=> If……………………………………………………………..

5. She is very shy, so she doesn’t enjoy the party.

=> If……………………………………………………………..

6. I will get a work permit. I will stay for another month.

=> If……………………………………………………………..

7. He doesn’t take any exercises. He is so unhealthy

=> If……………………………………………………………….

8. We can’t get the ticket because I don’t have the right change.
=> If………………………………………………………………..

9. Study hard or you won’t pass the exam.
=> If…………………………………………………………………..

10. Don’t be impatient or you will make mistakes.

=> If……………………………………………………………………..

11. I didn’t eat lunch, I feel hungry now.

=> If I…………..………………………………….

12. I only come if they invite me.

=> unless……………………………………………….

13. He didn’t revise all his lessons, he failed the exam.

=> If he………………………………………………………..

14. The park is over there, only 5 minutes’ walk.

=> If you walk……………………………………………….

15. Leave me alone or I’ll call the police.

=>Unless……………………………………………………………………………………

16. If you arrive at the office earlier than I do, please turn on the air-conditioner.

=> Should……………………………………………………………………………….

17. The children don’t go to school in the snowy weather.

=> If it ………………………………………………………………………………

18. He died so young; otherwise, he would be a famous musician by now.

=>Had ………………………………………………………………………………

19. You must tell me the whole truth or I won’t help you.

=> Unless………………………………………………………………………

20. The car breaks down so often because you don’t take good care of it.

=> Were I………………………………………………………………………

21. He is very bad-tempered, that’s why his wife left him soon after marriage.

=> If he………………………………………………………………………

22. Don’t tell lies to your boss or you’ll be fired at once.

=> If……………………………………………………………………………

23. She got married at such an early age: otherwise, she would be at university now.

=> Had ………………………………………………………………………